Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ & ΑΝΕΡΓΟΥΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΕΡΓΟΣ Η ΑΝΕΡΓΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. (Αφορούν σχεδόν όλες τις ειδικότητες και κλάδους).


Δικαιολογητικά που πρέπει να έχει κάποια-ος, για να καταθέσει ΣΩΣΤΑ αίτηση για πρόσληψή του σε διάφορους φορείς που κατά καιρούς ζητάνε προσωπικό.

Αναλυτικά μπορείτε να τα δείτε και στην διεύθυνση: http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/Edipa+etiseon/foreis/ep.csp (στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.)

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΣΩΝ-ΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ-ΕΣ  ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ .
ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΥΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ κ.ά. ΕΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ.
Η κάρτα ανεργίας θεωρείται κάθε τρεις μήνες σε οποιοδήποτε γραφείο Ο.Α.Ε.Δ.  ή ηλεκτρονικά και εάν δεν υπάρχει παράρτημα του Ο.Α.Ε.Δ. η ανανέωση μπορεί να γίνει και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

                                   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ :

 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ(και οι δύο όψεις ,όχι απαραίτητα επικυρωμένη)
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (για όσους το τελείωσαν πριν το 1983)
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (για όσους το τελείωσαν μετά το 1983)
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕ.Λ - ΕΠΑ.Λ - ΕΠΑ.Σ)
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή  ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (π.χ. υδραυλικού-ηλεκτρολόγου-ψυκτικού-μηχανικού αυτοκινήτων-ηλεκτρονικού-μάγειρα κ.ά.)
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Η/Υ(ηλεκτρονικών υπολογιστών).Να σημειώσω εδώ ότι στους διαγωνισμούς που απαιτείται απολυτήριο Λυκείου (ή ισότιμης με αυτό σχολής), ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.  ζητείται σχεδόν πάντα και Πτυχίο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Όσοι και όσες δεν διαθέτουν καλό είναι να απευθυνθούν σε κάποιο Κ.Ε.Κ. προκειμένου να παρακολουθήσουν σεμινάρια και να το αποκτήσουν με σχετικά μικρό κόστος ή να περιμένουν εφόσον έχουν κάρτα ανεργίας μήπως βγει κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα Η/Υ για ανέργους από τον Ο.Α.Ε.Δ. και το αποκτήσουν δωρεάν. 
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Β΄ – ΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΠΟΥΛΜΑΝ- ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ-JCB-ΓΕΡΑΝΟΥ)). Οι επαγγελματίες οδηγοί ή χειριστές που εργάζονται ως οδηγοί ή χειριστές στο δικό τους αυτοκίνητο ή μηχάνημα έργου, αποδεικνύουν την εμπειρία τους με πιστοποιητικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό, σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί ή χειριστές του οχήματός  τους και διαθέτουν την εμπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους.Όλοι οι υπόλοιποι αποδεικνύουν την εμπειρία τους  προσκομίζοντας βεβαίωση ενσήμων από το Ι.Κ.Α. η τον Ο.Α.Ε.Ε. ή τον ασφαλιστικό τους φορέα και βεβαίωση του ή των προηγούμενων εργοδοτών. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε τους ή τον προηγούμενο εργοδότη τότε μαζί με τα παραπάνω προσκομίζουμε φωτοτυπία των ενσήμων και υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ακριβές αντίγραφα από τα πρότυπα που έχουμε στην κατοχή μας. Το ανώτερο διάστημα που θα πρέπει να δείξουμε σαν εμπειρία όπου και σε όποια ειδικότητα ζητείται για να πάρουμε όλα τα μόρια είναι 60 μήνες. Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος, εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ.
 • Ως χρόνος εμπειρίας επίσης αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας,  η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. Όταν από την ανακοίνωση απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ(προσοχή!!!) Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι  που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ((όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Εκδίδεται από το Δήμο ή τα Κ.Ε.Π. και χρησιμοποιείται μόνο για τις περιπτώσεις προσλήψεων στις οποίες  εφαρμόζεται το κριτήριο της εντοπιότητας).
 • ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ  Η ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν..1599/86 ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Υ. ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ.
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΑΠΟ Ι.Κ.Α.ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ ΦΟΡΕΑ (τα πέντε τελευταία έτη)
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ή ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ή ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ.
 • SOS : Καλό θα είναι όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (πλην της Βεβαίωσης ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.) να τα ζητάμε και να τα έχουμε σε δύο ή τρία αντίγραφα.